Odmor na selu u Hrvatskoj

Ponuda vila, kuća, apartmana i soba u 9 ruralnih destinacija

Opći uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora između turističke agencije Rural koncept/organizatora putovanja ili ovlaštenog posrednika te gosta/ugovaratelja putovanja koji prihvaća ponuđeni turistički aranžman. Sve što je navedeno u općim uvjetima pravna je obveza kako za gosta tako i za Rural koncept. Opći uvjeti putovanja objavljeni su na web stranicama turističke agencije Rural koncept i predstavljaju temelj za rješavanje eventualnih sporova između gosta i Rural koncept-a.

Turistička agencija Rural koncept, Selo 132b, Premantura, 52100 Pula (u daljnjem tekstu: agencija) obvezuje se poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Svi podaci i fotografije vezane uz smještajne kapacitete u ponudi agencije prikupljene su od davatelja kapaciteta. Agencija ne preuzima odgovornost za eventualne pogreške i propuste podataka dobivenih od davatelja kapaciteta i ostalih pružatelja usluga.

2. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti i drugi turistički objekti opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa i podložni su nadzoru mjesnih turističkih uprava. Kategorizacije nisu iste u različitim destinacijama i stoga nisu usporedive te organizator putovanja nije odgovoran ako dođe do promjene kategorizacije. Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

Agencija jamči da će davatelj usluga u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, te će svakoga gosta dočekati čiste plahte. Za goste koji ostaju dulje od jednog tjedna plahte će se mijenjati jednom tjedno. Davatelj usluga nije obvezan osigurati gostu ručnike.

Na dan dolaska gosti dolaze u smještajnu jedinicu nakon 14:00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10:00 sati. Davatelj usluga u roku od četiri sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju.
Ključ zakupljenih smještajnih jedinica davatelj usluga predaje gostu u samom smještajnom objektu.

3. Cijena usluge

Cijena usluge turističkog aranžmana u pravilu uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja, uz iznimku fakultativnih i posebnih usluga. Fakultativne usluge (izleti, posjete, ulaznice, degustacije i sl.) su one u organizaciji agencije, a doplaćuju se na cijenu aranžmana. Posebne usluge (kolijevka, kućni ljubimac, najam bicikala i sl.) osigurava davatelj usluga, a plaćaju se na licu mjesta. Fakultativne i posebne usluge potrebno je unaprijed najaviti.

Cijene turističkih aranžmana objavljene su u eurima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena od strane pružatelja usluga.

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

4. Rezervacijski postupak i uplata

Upiti i rezervacije smještaja primaju se e-mailom, faxom ili telefonskim putem. Rezervaciju je, ovisno o raspoloživosti objekta, moguće jednostavnim postupkom izvršiti i direktno na web stranicama agencije.

Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja zainteresiranom gostu na raspolaganje odgovarajući promidžbeni materijal ili program u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te ga upućuje na opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja.

Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva rezervacijski postupak. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka korištenja usluge. Ukoliko do datuma dolaska ima 21 ili manje dana, obvezno se uplaćuje 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu.

Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun agencije ili kreditnom karticom. Kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.

Napomena za plaćanje karticom: kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju Raiffeisen banke na dan terećenja kartice. Moguće su razlike između valutnog tečaja Raiffeisen banke i kreditne kuće gosta. Svi bankovni troškovi i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret klijenta.

Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, gostu će biti proslijeđen vaučer (voucher) sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gosti je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučeru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

5. Pravo na promjene i otkaz rezervacije

Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u ponuđenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju iznimnih okolnosti uzrokovanih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.).

Ukoliko gost uplati rezervaciju koju agencija iz opravdanih razloga ne može ispuniti, gostu se nudi alternativa koja mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je više od 10% skuplja od prvobitne rezervacije dužan je platiti razliku, dok agencija vraća gostu razliku ako je prihvaćena alternativa jeftinija. U nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja agencija je dužna gostu vratiti nerealizirani iznos, pri čemu gost nema pravo na naknadu štete od agencije.

U slučaju da gost inzistira na promjeni ili otkazu rezervacije, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku slijedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 100 kn po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 100 kn;
Za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije;
Za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije;
Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije;
Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge ili za nepojavljivanje u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.
Ukoliko gost mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom korisnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta. Agencija ne nadoknađuje gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju gost otkazuje.

6. Obveze agencije

Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija je dužna putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te odgovarati radi eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom ili promjenom okolnosti. Ukoliko bude bilo moguće, agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.

7. Obveze gosta

Gost je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim i uslužnim objektima. U slučaju da svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju dužan je takvu štetu odmah otkloniti, odnosno, nadoknaditi oštećenom, pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i agencijom.

Gost je obvezan:

posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik;
poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja;
pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri;
prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti vaučer sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu.

8. Reklamacije

Gost ima pravo prigovora za neispunjene ugovorene usluge. Dužan je na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (recepcionera, vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije u Puli e-mailom na info@rural-koncept.hr ili telefonski na broj +385 52 218239. Gost je dužan surađivati s pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na licu mjesta prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Svaki gost – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji; e-mailom na info@rural-koncept.hr ili poštom na njenu adresu: Selo 132b, Premantura, 52100 Pula. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, agencija može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana. Agencija će riješiti samo one prigovore koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete i čistoću u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Agencija ne prihvaća reklamacije na aranžmane po posebno sniženim cijenama.

9. Prtljaga

Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

10. Jamčevina i osiguranje od odgovornosti

Agencija ima ugovorenu policu osiguranja jamčevine turističkih paket aranžmana i osiguranje od odgovornosti organizatora paket aranžmana kod EUROHERC osiguranje d.d. broj police osiguranja: 802128934 i 802128935.

11. Putno osiguranje i osiguranje od rizika otkaza putovanja

Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije dužni su gostu ponuditi paket Putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja od oštećenja i gubitka prtljage kao i osiguranja od otkaza putovanja ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje.

Potpisivanjem Ugovora o putovanju smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Polica putnog osiguranja ne može se ugovoriti naknadno.

Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim agencija ima sklopljen ugovor. Ukoliko gost nema ugovoreno osiguranje od otkaza, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenima u članku 5. ovog Ugovora. Uplatom police osiguranja od otkaza gost sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje gostu osigurati svu rezervacijsku dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom gostu preporučamo da ih osobno pročita.

12. Zaštita osobnih podataka

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.

Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko gost zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

Osobni podaci gosta čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Gost daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

13. Završne odredbe

Opći uvjeti i uputstva o putovanju sastavni su dio ugovora između agencije i gosta. Navedeni uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana stupaju na snagu 1. prosinca 2011. godine.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. U slučaju spora nadležan je sud u Puli, mjerodavno je hrvatsko pravo.